งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปลวกแดง จัดทำโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น พนักงาน อบต.ปลวกแดง ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริษัท NPC มาบตาพุด จ.ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ให้มีความรู้ ความเข้าใจมาตรการและเทคนิควิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งเป็นการเสริมทักษะในการปฏิบัติงานตามแผนระงับอัคคีภัยของหน่วยงาน เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง อบต.ปลวกแดง สามารถระงับเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้ เป็นการช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน

 

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1388902951171939.1073742608.100001567434130&type=3