.ในวันที่ ๒ -๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ปลวกแดง จัดทำโครงการอบรมเครือข่ายแกนนำเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้เด็กและเยาวชนให้เข้าใจถึงบทบาท หน้าที่ของแกนนำเด็กฯ ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านผู้นำ การพูด การคิดเชิงกลยุทธ์ การวางแผน การแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมไปถึงเพื่อเด็กและเยาวชนได้มีพื้นที่สามารถแสดงความสามารถ ความคิดเห็น ศักยภาพที่มียู่ได้อย่างเต็มที่และสามารถนำไปปรับใช้ได้ ณ เคียงทะเลรีสอร์ท จังหวัดระยอง

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1431999530195614.1073742640.100001567434130&type=3