ระหว่างวันที่ ๒-๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัด อบต.ปลวกแดง จัดทำโครงการ "ฝึกอบรมทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงาน" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระดับความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ของผู้ปฏิบัติงานด้านงานธุรการให้สูงขึ้น และสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรต่อไป ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง

 

https://www.facebook.com/abt.pluakdaeng/media_set?set=a.1430644846997749.1073742637.100001567434130&type=3