แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โครงการการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ 1
บริการสาธารณะ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 5
ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ 1
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 1
ประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ปลวกแดง และประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 1
ลงพื้นที่ล้างและดูดทรายบ่อบำบัดน้ำเสียชุมชน (บึงประดิษฐ์) หมู่ที่ ๔ ตำบลปลวกแดง 0
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามหลัดปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 0
ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชน หมู่ ๖ ซอยเขากระชาย 0
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕ 0
โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาการสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก 2