โครงการงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง กำหนดจัดทำโครงการงานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ ๑. ในวันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา จัดขึ้น ณ วัดไพรสณฑ์ ตำบลปลวกแดง ๒. พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ศูนย์ประสานงานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ประจำจังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนา และ องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมขบวนอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไปถวายวัดไพรสณฑ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยเริ่มตั้งขบวนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง และเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดไพรสณฑ์ ตำบลปวกแดง

บริการสาธารณะ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

บริการสาธารณประโยชน์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา ถนน ฯลฯ ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง

รูปภาพเพิ่มเติมกดที่นี่

ตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง นำโดย นายสาคร อาจรักษา นายก อบต.ปลวกแดง นายอรรถพันธ์ รักษ์พลเมือง ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงาน เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม อบต.ปลวกแดง ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้คำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานต่อไป