ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อ จัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓