แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ ปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 41
ประกาศปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 2299
ขั้นตอนการทำวารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของ อบต.ปลวกแดง 2602
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าตอบแทน 1962
ขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ของ อปท. 9112
ขั้นตอนการทำหนังสือเชิญประชุมสภาฯ 2967
ขั้นตอนการเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2553
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 2676
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล 5144
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 2501