แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 1247
ขั้นตอนการทำวารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของ อบต.ปลวกแดง 1484
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าตอบแทน 1088
ขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ของ อปท. 3584
ขั้นตอนการทำหนังสือเชิญประชุมสภาฯ 1425
ขั้นตอนการเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1300
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 1868
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล 4068
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 1943
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค 4751