แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ ปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 68
ประกาศปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 2329
ขั้นตอนการทำวารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของ อบต.ปลวกแดง 2691
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าตอบแทน 2049
ขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ของ อปท. 9778
ขั้นตอนการทำหนังสือเชิญประชุมสภาฯ 3124
ขั้นตอนการเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2689
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 2766
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล 5256
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 2529