แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 1160
ขั้นตอนการทำวารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของ อบต.ปลวกแดง 1345
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าตอบแทน 993
ขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ของ อปท. 3264
ขั้นตอนการทำหนังสือเชิญประชุมสภาฯ 1248
ขั้นตอนการเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1175
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 1766
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล 3846
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 1865
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค 4632