แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 321
ขั้นตอนการทำวารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของ อบต.ปลวกแดง 701
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าตอบแทน 567
ขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ของ อปท. 1713
ขั้นตอนการทำหนังสือเชิญประชุมสภาฯ 599
ขั้นตอนการเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 577
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 1289
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล 3226
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 1455
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค 4134