แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 908
ขั้นตอนการทำวารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของ อบต.ปลวกแดง 1178
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าตอบแทน 871
ขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ของ อปท. 3005
ขั้นตอนการทำหนังสือเชิญประชุมสภาฯ 1118
ขั้นตอนการเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 1041
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 1653
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล 3680
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 1738
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค 4500