แสดง # 
ชื่อ ฮิต
คำสั่ง มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 9
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ 9
ประกาศ ปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 13
แผนผัง กระบวนงาน ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบฯ ๒๕๖๔ 11
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 41
ประกาศ ปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 121