แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ ปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อการบริการประชาชน (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 35
ประกาศปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 2298
ขั้นตอนการทำวารสารประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวของ อบต.ปลวกแดง 2595
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเงินเดือน/ค่าตอบแทน 1959
ขั้นตอนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ของ อปท. 9035
ขั้นตอนการทำหนังสือเชิญประชุมสภาฯ 2956
ขั้นตอนการเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 2538
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชนและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ 2673
แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล 5136
ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกเพื่อบริการประชาชน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 2501