(คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดจริง)

                  

รายชื่อพนักงาน

๑. น.ส.วิภาดา  ผดุงศิลป์  
 (รก.ผอ.กองการศึกษาฯ)
๒.
น.ส.ชัญญาณ์ภัช  จิตอาคะธนรัชต์
๓. น.ส.นิตยา  เจริญชัย
๔. น.ส.ธนิดา  ย่ำยวน
๕. น.ส.ณฐพร  ศรีประชากร
๖. นางกาญจนา  ดันประเทศ
๗. นายวิชฎากร  แสนองอาจ
๘.
น.ส.จิราพร  เหลาประเสริฐ
๙. น.ส.ศิริพร  ศรีลาแก้ว
๑๐. น.ส.สุดารัตน์  สิทธิบุศย์
๑๑.
นางแสงเดือน  ธัมมานุกูลสวัสดิ์
๑๒. นางสุณี  บุญขุนยัง
๑๓. นางสุปราณี  อาจรักษา

๑๔. นางสาวสุวลี  กิ่งแก้ว
๑๕. นางอำภา  สารทรัพย์
๑๖. น.ส.เจนจิรา  ใจบุญ
๑๗. น.ส.ณัฐสุดา  ชมภู
๑๘. น.ส.นันท์นลิน  หอมไสย
๑๙. นางฉวีวรรณ สีหาโบราณ
๒๐ น.ส.พิมลรัตน์  ชื่นอารมณ์