แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับรางวัลเงินประจำปี อปท. 2311
ผลการหารือเกี่ยวกับการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น 2162
ประกาศ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ฯลฯ ของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๘ 3541
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒_ว ๓๐๗๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี 3770
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๔_ว ๔๒๘๘ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๒ เรื่อง การจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่ว 2349
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓_ว ๕๖๒๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง ชะลอการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่ 1468
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓_ว ๓๘๔๖ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ เรื่อง การเรียกรับผลประโยชน์จากการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส 1067
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓_ว ๑๗๗๘ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่นและเงินค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่ 1412
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓_ว ๗๕๕ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง หารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเ 1349
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๙.๓_ว ๒๑๒ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การประชาสัมพันธ์และชี้แจ้งปัญหาการชะลอการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็ 989