แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๒๒๙๓ ลว. ๓ พ.ย. ๕๙ เรื่อง การบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในระบบสารสนเทศ ฯ ประจำปีงบฯ ๒๕๖๑ 2
ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๓๒๖๘ ลว. ๑๑ มิ.ย. ๕๘ เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายเบี้ยความพิการ 4
แนวทางการดำเนินงานเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบ ฯ ๒๕๕๘ 86
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๓_๒๕๐๐ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 158
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๓_ว ๑๗๓๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 179